Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Załącznik do uchwały Okręgowej Rady Łowieckiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20.12.2007 roku

§ 1

1. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich zwana dalej Kapitułą składa się z 5 osób powołanych spośród członków PZŁ przez Okręgową Radę Łowiecką w Piotrkowie Trybunalskim na czas trwania kadencji Rady.
2. Przewodniczącego Kapituły powołuje Okręgowa Rada Łowiecka w Piotrkowie Trybunalskim.
3. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 2

1. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły posiedzeń, legitymacje i inne dokumenty wydawane na podstawie uchwał Kapituły.
2. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
3. Sekretarz czuwa nad prawidłowością akt kapituły, referuje wnioski odznaczeniowe, których przewodniczący nie powierzył do zreferowania innym członkom Kapituły, dekretuje wnioski datą i sposobem ich załatwienia, podpisuje wraz z przewodniczącym protokoły posiedzeń oraz wszelkie dokumenty wydane na podstawie formalnych wniosków, które mają być rozpatrzone przez Kapitułę.

§ 3

Siedzibą kapituły jest biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4

1. Ustala się następujące wzory okręgowych odznaczeń łowieckich:
1) Medal: „ZASŁUŻONY MYŚLIWY PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” ma średnicę 38 mm, po jednej stronie znajdują się wizerunki zwierząt łownych: głowa odyńca, rogacza, zając i stadko kuropatw, po drugiej stronie napis: „Zasłużony Myśliwy Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego” i gałązka złomu związana wstęgą. Do krawędzi górnej części medalu przymocowane jest kółko, przez które przewleczone jest drugie kółko, do którego przymocowana jest wstążka o szerokości 35 mm i długości 160 mm, o trójkolorowej barwie: 5 mm pasek czerwony, 3,5 mm pasek biały, w środku 18 mm pasek zielony, następnie 3,5 mm pasek biały, 5 mm pasek czerwony. Medal wykonany jest z mosiądzu patynowanego.
2) Odznaka, „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” ma średnicę 25 mm. Na tarczy w wieńcu z gałązek świerkowych splecionych u góry znajduje się medalion sarny rogacza. Na gładkim rewersie zamocowana agrafka. Odznaka wykonana z mosiądzu patynowanego.
2. Wzory odznaczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 i 2 do regulaminu.
3. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie marynarki lub kurtki - według zasad ogólnie przyjętych. W razie zbiegu odznaczeń łowieckich z innymi odznaczeniami odznaczenia łowieckie nosi się po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki.

§ 5

Kapituła przyznaje medal „ZASŁUŻONY MYŚLIWY PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” myśliwym członkom Polskiego Związku Łowieckiego, natomiast odznakę „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” osobom prawnym i fizycznym, instytucjom, organom rządowym i samorządowym, parafiom, szkołom itp. Przyznawane one będą na wniosek Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, kół łowieckich.

§ 6

Medal, „ZASŁUŻONY MYŚLIWY PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” nadaje się za znaczący wkład w działalność przynoszącą korzyści łowiectwu na terenie działania Okręgowej Rady Łowieckiej w Piotrkowie Trybunalskim, w szczególności za:
- wydajną długotrwałą pracę organizacyjną w organach i władzach PZŁ,
- osobistą inicjatywę organizacyjną i społeczną,
- osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
- prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
- konkretne rezultaty w zwalczaniu kłusownictwa,
- osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej,
- wybitne osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
- znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego,
- ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,
- medal może być przyznany po 20 latach działalności łowieckiej w piotrkowskim okręgu łowieckim z wyłączeniem myśliwych, którzy na skutek reorganizacji w Polskim Związku Łowieckim zostali włączeni w struktury organizacyjne piotrkowskiego okręgu łowieckiego.

§ 7

1. Podstawą do nadania medalu jest działalność uznana przez Kapitułę za zasługi na polu łowiectwa i postawa etyczna kandydata.
2. Medal może być nadany tylko jeden raz.
3. Medal może być przyznany pośmiertnie.

§ 8

Odznakę „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” nadaje się za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

§ 9

Wnioski uchwalone przez Walne Zgromadzenia Kół Łowieckich kierowane są do Kapituły za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, który potwierdza prawdziwość danych i faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku.

§ 10

1. Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu lub odznaki powinno być wyczerpujące, oparte na konkretnych faktach - w myśl wskazań §6 i §7 pkt. 1 - powinno zawierać konkretne daty i przykłady.
2. Wnioski o nadanie odznaczeń składane są na formularzach, których wzory stanowią załącznik nr 3 i 4 regulaminu.
3. Wnioski muszą być wypełnione pismem czytelnym, maszynowym lub drukiem komputerowym.

§ 11

1. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy (+ 1) członków Kapituły, w tym co najmniej jednego członka Prezydium.
2. Uchwały zapadają większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaczenia odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 12

Od uchwał Kapituły nie przysługuje odwołanie.

§ 13

Decyzja odmowna Kapituły nie wymaga uzasadnienia.

§ 14

1. Kapituła działa całkowicie według swego uznania i może:
a) nadać medal lub odznakę zgodnie z wnioskiem,
b) żądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
c) odroczyć powzięcie uchwały na czas określony,
d) odmówić nadania medalu lub odznaki.
2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
3. Ponowny wniosek dotyczący kandydata, co do którego zapadła decyzja odmowna, może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty jej podjęcia.

§ 15

Dekoracji odznaczeniami dokonują: członkowie Okręgowej Rady Łowieckiej, Zarządu Okręgowego lub Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

§ 16

Dekorowany wraz z odznaczeniem otrzymuje legitymację.

§ 17

Legitymacje są numerowane opatrzone napisem Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Piotrkowie Trybunalskim oraz pieczątką. Legitymacje podpisuje przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji, na wniosek odznaczonego może być wydany duplikat.

§ 18

1. Odznaczony członek PZŁ traci medal w przypadku skazania go za czyny z art. 51, 52 i 53 Ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo Łowieckie.
2. Odznaczony może być pozbawiony medalu lub odznaki orzeczeniem Sądu Łowieckiego.
3. O pozbawieniu odznaczenia lub jego utracie:
- czyni się odpowiednią adnotację w rejestrze,
- zawiadamia się pozbawionego odznaczenia z równoczesnym żądaniem zwrotu medalu lub odznaki i legitymacji.

§ 19

Koszty odznaczeń obciążają budżet Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 20

Okręgowa Rada Łowiecka może w toku kadencji dokonywać zmian i uzupełnień niniejszego regulaminu.

Do pobrania


Regulamin Okręgowej Kapituły (.doc)

Wniosek - Zasłużony Myśliwy Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego (.doc)

Wniosek - Odznaka Zasłużony Dla Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego (.doc)

Odznaczenia

medal awers medal rewers odznaka


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl