Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

§ 1

1. Skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich (zwany w dalszym ciągu Kapitułą) oraz sposób podejmowania uchwał określa Statut Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Siedziba Kapituły jest siedzibą Polskiego Związku Łowieckiego.

§ 2

1. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym powołanym przez Naczelną Radę Łowiecką stanowią prezydium Kapituły.
2. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły z posiedzeń, legitymacje, dyplomy i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.
3. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
4. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji. Sekretarz kieruje do przewodniczącego ZG PZŁ wnioski w sprawie archiwizowania akt.
5. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje wnioski odznaczeniowe.

§ 3

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku.

§ 4

Istniejący w Polskim Związku Łowieckim system odznaczeń łowieckich nawiązuje do chlubnych tradycji naszej organizacji sięgających lat dwudziestych XX wieku.
Na system ten składają się:
a) Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” Złom - ustanowione dnia 28 listopada 1929 roku uchwała Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.
b) Regulamin przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzony przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku. Dzień ten został uznany za datę ustanowienia istniejącego do dzisiaj Medalu Zasługi Łowieckiej.
c) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa ustanowiona przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ
w roku 1966.
d) Najmłodsze odznaczenie łowieckie Medal św. Huberta, który został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 16 grudnia 1992 roku. Wszystkie wymienione odznaczenia łowieckie w swej treści nawiązują bezpośrednio do tradycji i historii Zrzeszenia i są kontynuacją dorobku wielu pokoleń myśliwych.

§ 5

1. Odznaczeniami Polskiego Związku Łowieckiego są:
a) Złom jako najwyższe odznaczenie łowieckie, oznaką którego są gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i złocona. Wymiary: 28 mm długość, 16 mm szerokość. Na rewersie zamocowany jest słupek gwintowany z nakrętką menniczą.
b) Medal Zasługi Łowieckiej, posiadający na awersie postać myśliwego na tle kniei, grającego na rogu myśliwskim; z lewej strony u dołu znajduje się napis: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. Na rewersie, w jego lewej stronie, widnieje wizerunek „Złomu”. Medal o średnicy 34,5 mm jest ustanowiony i bity w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60 – 65 mm, z czerwonymi paskami ( po 5 mm) na jej brzegach.
c) Medal św. Huberta, o owalnym kształcie i wymiarach 31,5 x 37 mm, wykonany w tombaku srebrzonym. Na awersie widnieje klęcząca postać uzbrojonego w łuk myśliwca z odkrytą głową. Przed nim na tle lasu stoi jeleń z krzyżem św. Huberta w wieńcu, obok myśliwca znajduje się pies. Na rewersie na otoku umieszczony jest wieniec z liści dębu i świerku, a w nim czterowierszowy napis: „Polski Związek Łowiecki 1993” oraz numer kolejny egzemplarza. Medal zawieszony jest na przywieszce o wymiarach 35x13 mm, na awersie której znajduje się rysunek gałązek dębu
i świerku, zaś na rewersie przytwierdzona agrafka.
d) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa wykonana w postaci krążka o średnicy 11.2 mm z tombaku srebrzonego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: ”Za zasługi dla łowiectwa”. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, pomiędzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm. Na gładkim rewersie zamocowana agrafka.
2. Wzory odznaczeń, o których mowa ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie marynarki lub kurtki – według zasad ogólnie przyjętych. Odznaczenia łowieckie zawiesza się po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki.
4. Zamiast Medalu Zasługi Łowieckiej można nosić jego miniatury lub baretki. Miniatura Medalu Zasługi Łowieckiej ma średnicę 17 mm i zawieszona jest na wstążce szerokości 15 mm, długości 20-25mm lub jej imitacji wykonanej z metalu pokrytego emalią. Baretki sporządzone są ze wstążki właściwej dla Medalu Zasługi Łowieckiej wysokości 8 mm nałożonej na podkładkę koloru czarnego. Odznacza się je złotym lub srebrnym galonikiem pionowo nałożonym w środku baretki.
5. Do każdego nadanego odznaczenia wydawana jest legitymacja a kołu łowieckiemu dyplom.

§ 6

Złom, Złoty, Srebrny i Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:
a) wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ,
b) osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
c) ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,
d) walkę z kłusownictwem,
e) osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
f) znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego,
g) wzorową postawę etyczną i koleżeńskość.

§ 7

1. Medal św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za:
a) prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
b) osiągnięcia szkoleniowe, popularyzacje wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.
2. Medal św. Huberta nadawany jest przez Kapitułę co 5 lat z datą 3 listopada – począwszy
od roku 1993.

§ 8

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

§ 9

1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 nadawane są według ich stopni poczynając od najniższego.
2. Odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie co najmniej pięciu lat od daty nadania odznaczenia niższego stopnia.
Kapituła może odstąpić od zasad wymienionych w pkt 1 i 2 tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie Medalu św. Huberta nie ma zastosowania ust. 2.
4. Odznaczenia łowieckie mogą być nadawane pośmiertnie.

§ 10

1. Wnioski o nadanie odznaczenia łowieckiego kierują do Kapituły okręgowe rady łowieckie i Zarząd Główny PZŁ.
2. Koła łowieckie składają wnioski o nadanie odznaczenia za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ, właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata do odznaczenia. Zarząd okręgowy, po sprawdzeniu danych personalnych oraz potwierdzeniu faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku, przedstawia go okręgowej radzie łowieckiej.
3. Zarządy okręgowe uprawnione są do składania wniosków na odznaczenia łowieckie do okręgowych rad łowieckich z własnej inicjatywny. W przypadku członka koła łowieckiego zarządy zasięgają uprzednio opinii jego koła macierzystego.
4. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich składane są na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 2-4 Regulaminu.

§ 11

1. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego powinno zawierać daty, przytaczać fakty potwierdzające zasadność przyznania odznaczenia.
2. Uzasadnienie na kolejne odznaczenie łowieckie powinno dotyczyć zasług odniesionych w okresie od otrzymania ostatniego odznaczenia.
3. Wniosek o odznaczenie pracownika PZŁ wymaga zaopiniowania przez przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ lub upoważnioną przez niego osobę.
4. Wnioski składane przez koła łowieckie bądź zarządy okręgowe PZŁ przed uzyskaniem akceptacji okręgowej rady łowieckiej mogą podlegać ocenie przez właściwą komisje.

§ 12

Okręgowe rady łowieckie wnioski, o których mowa w §10 ust 2 i 3 mogą rozpatrzyć pozytywnie i przedstawić je Kapitule lub też nie nadawać im dalszego biegu, informując o tym wnioskodawcę.

§ 13

1. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność co najmniej jednego członka Prezydium.
2. Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 4 rozpatruje się w pierwszej kolejności. W takim przypadku członkowie Kapituły mogą wyrazić swoje stanowisko w sprawie nadania odznaczenia za pośrednictwem telefonu lub innego środka komunikowania się.

§ 14

Posiedzenia Kapituły są niejawne.

§ 15

1. Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczenia łowieckiego są niezawiśli.
Kapituła może:
a. nadać odznaczenie łowieckie zgodnie z wnioskiem,
b. nadać odznaczenie łowieckie wyższego stopnia po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy,
c. zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
d. odroczyć podjęcie decyzji,
e. odmówić nadania odznaczenia, powiadamiając o tym wnioskodawcę.
2. Odznaczenie danego rodzaju nadaje się jednokrotnie.
3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia.
4. Wszystkie wnioski skierowane do Kapituły są archiwizowane.

§ 16

Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja odmawiająca odznaczenia łowieckiego, może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy. Kapituła może odstąpić od tej zasady tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku.

§ 17

Kapituła przesyła wykaz odznaczonych osób właściwym zarządom okręgowym dla celów ewidencyjnych oraz do redakcji „Łowca Polskiego” w celu publikacji.

§ 18

Wydatki związane z działalnością Kapituły oraz koszty następujących odznaczeń łowieckich: Złomu, Medalu św. Huberta i Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego PZŁ. Koszty pozostałych odznaczeń obciążają budżety okręgowych organizacji łowieckich.

§ 19

Akta i dokumenty Kapituły przechowuje Zarząd Główny PZŁ. Akta Kapituły obejmują:
a) wnioski o odznaczenia łowieckie wypełnione treścią i opatrzone datą uchwały,
b) protokoły z posiedzeń Kapituły,
c) odpisy, przesłanych do zarządów okręgowych, wykazów osób odznaczonych,
d) komputerową kartotekę odznaczonych zawierającą: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, wnioskujący okręg, datę uchwały Kapituły oraz numer legitymacji.

§ 20

Kapituła posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm z godłem PZŁ i napisem w otoku „Kapituła Odznaczeń Łowieckich” oraz pieczątka podłużna.

§ 21

Dekoracji odznaczeniami łowieckimi dokonują w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego:
a. Złomem oraz Medalem św. Huberta – prezes lub inny członek Naczelnej Rady Łowieckiej, przewodniczący Zarządu Głównego PZŁ lub jego członek, przewodniczący Kapituły lub jej członek oraz członkowie honorowi PZŁ. Dekoracji dokonuje się na Krajowym Zjeździe Delegatów, posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej lub innym uroczystym zgromadzeniu PZŁ.
b. Medalami Zasługi Łowieckiej oraz Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa dekoruje jedna z osób wymienionych w pkt a., a także prezesi, wiceprezesi i sekretarze okręgowych rad łowieckich, jak również przewodniczący zarządów okręgowych PZŁ – na uroczystych posiedzeniach lub innych zgromadzeniach organów PZŁ oraz kół łowieckich.

§ 22

Przy dekoracji odznaczeniami łowieckimi wręcza się legitymację odznaczenia lub dyplom.

§ 23

1. Legitymacje są numerowane, opatrzone napisem Polski Związek Łowiecki oraz okrągłą pieczątką Kapituły.
2. Legitymacje i dyplomy podpisuje przewodniczący Kapituły.
3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji na wniosek odznaczonego może być wydany duplikat.

§ 24

1. Odznaczony traci odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka
karnego – pozbawienia praw publicznych oraz skazania za przestępstwa wymienione w art. 52
i 53 ustawy prawo łowieckie, a także orzeczenia przez sąd łowiecki kary dodatkowej przewidzianej w § 141 ust. 3 pkt 2 statutu PZŁ.
2. O pozbawieniu odznaczenia łowieckiego Kapituła czyni odpowiednią adnotację w kartotece
a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie żąda zwrotu odznaczenia oraz legitymacji.

§ 25

Zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są prowadzić rejestr odznaczonych z terenu okręgu
w układzie: imię i nazwisko, data urodzenia, imię ojca, adres zamieszkania, rodzaj odznaczenia, data nadania i numer legitymacji.Załączniki:
1. Wzory odznaczeń łowieckich,
2. Formularz wniosku na odznaczenie członka PZŁ,
3. Formularz wniosku na odznaczenie Koła Łowieckiego,
4. Formularz wniosku na odznaczenie osób i instytucji spoza Zrzeszenia.

Do pobrania


Regulamin Kapituły (.pdf)

Regulamin Kapituły (.doc)


Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl