Zarząd Okręgowy PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim

Regulamin Kapituły Odznaczeń Łowieckich

§ 1

1. Skład Kapituły Odznaczeń Łowieckich (dalej jako „Kapituła”) oraz sposób podejmowania uchwał określa Ustawa Prawo łowieckie oraz Statut Polskiego Związku Łowieckiego.
2. Siedzibą Kapituły jest siedziba Polskiego Związku Łowieckiego (dalej jako „PZŁ”).

§ 2

1. Przewodniczącego Kapituły powołuje Naczelna Rada Łowiecka. 2. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zastępcę przewodniczącego i sekretarza, którzy wraz z przewodniczącym stanowią prezydium Kapituły.
3. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły z posiedzeń, legitymacje, dyplomy i inne dokumenty wydane na podstawie uchwał Kapituły.
4. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności i wykonuje wszystkie funkcje przewodniczącego wskazane w ust. 3.
5. Obowiązkiem sekretarza jest przygotowanie pod względem formalnym wniosków, które mają być rozpatrywane przez Kapitułę, sporządzanie i podpisywanie protokołów posiedzeń, wszelkich dokumentów wydanych na podstawie uchwał Kapituły oraz prowadzenie korespondencji. Sekretarz kieruje do przewodniczącego Zarządu Głównego PZŁ wnioski w sprawie archiwizowania akt.
6. Sekretarz (lub inny wyznaczony przez przewodniczącego członek Kapituły) referuje wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich.

§ 3

Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż sześć razy w roku.

§ 4

1. Kapituła działa zgodnie z istniejącym w Polskim Związku Łowieckim systemem odznaczeń łowieckich, nawiązującym do chlubnych tradycji naszej organizacji sięgających lat dwudziestych XX wieku, a przede wszystkim Regulaminu przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzonym przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku.
2. Kapituła przyznaje następujące odznaczenia:
a) Odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi” Złom - ustanowione dnia 28 listopada 1929 roku uchwała Wydziału Wykonawczego Polskiego Związku Stowarzyszeń Łowieckich.
b) Medal Zasługi Łowieckiej w stopniu złotym, srebrnym i brązowym, ustanowiony na mocy Regulaminu przyznawania medali zasługi łowiectwa, zatwierdzonego przez Wydział Wykonawczy 11 grudnia 1929 roku;
c) Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa ustanowioną przez X Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w roku 1966.
d) Medal św. Huberta, który został ustanowiony uchwałą Naczelnej Rady Łowieckiej PZŁ 16 grudnia 1992 roku. 3. System odznaczeń łowieckich obejmuje także:
a. Odznakę 50 lat członkostwa w PZŁ,
b. Odznaczenia regionalne (okręgowe),
c. Odznaczenia nadawane przez kluby specjalistyczne PZŁ,
d. Odznaczenia nadawane przez koła łowieckie.
4. Odznaczenia łowieckie: Złom, Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny, brązowy), Medal św. Huberta, Odznaka 50 lat członkostwa w PZŁ nadawane są członkom Zrzeszenia PZŁ.
5. Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa nadawana jest osobom fizycznym lub osobom prawnym niezrzeszonym w PZŁ. Osobom tym może być także przyznawany Medal św. Huberta.
6. Odznaczenia: Złom, Medale Zasługi Łowieckiej (złoty, srebrny, brązowy) oraz Medal św. Huberta mogą być przyznawane także kołom łowieckim.
7. Zasady przyznawania odznaczeń regionalnych - okręgowych regulują regulaminy tych odznaczeń.
8. Odznaczenia klubów specjalistycznych PZŁ przyznawane są na podstawie statutów oraz regulaminów tych klubów.
9. Wszystkie wymienione odznaczenia łowieckie w swej treści nawiązują bezpośrednio do tradycji i historii Zrzeszenia i są kontynuacją dorobku wielu pokoleń myśliwych.

§ 5

1. Hierarchia i opis odznaczeń Polskiego Związku Łowieckiego jest następująca:
a) Złom jest najwyższym odznaczeniem łowieckim, oznaką którego są gałązka jedliny i gałązka buczyny przewiązane wstążką. Całość tłoczona jest w metalu i złocona. Wymiary: 28 mm długość, 16 mm szerokość.
b) Medal św. Huberta, o owalnym kształcie i wymiarach 31,5 x 37 mm, wykonany w tombaku srebrzonym. Na awersie widnieje klęcząca postać uzbrojonego w łuk myśliwca z odkrytą głową. Przed nim na tle lasu stoi jeleń z krzyżem św. Huberta w wieńcu, obok myśliwca znajduje się pies. Na rewersie na otoku umieszczony jest wieniec z liści dębu i świerku, a w nim czterowierszowy napis: „POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI 1993” oraz numer kolejny egzemplarza. Medal zawieszony jest na przywieszce o wymiarach 35x13 mm, na awersie której znajduje się rysunek gałązek dębu i świerku. Medal św. Huberta zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 90-100 cm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach.
c) Medal Zasługi Łowieckiej, posiadający na awersie postać myśliwego na tle kniei, grającego na rogu myśliwskim; z lewej strony u dołu znajduje się napis: POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI. Na rewersie, w jego lewej stronie, widnieje wizerunek Złomu. Medal o średnicy 34,5 mm jest ustanowiony i bity w trzech stopniach: złoty (tombak złocony), srebrny (srebrzony i oksydowany), brązowy (patynowany). Zawieszony jest na ciemnozielonej wstążce o szerokości 35 mm, długości 60 – 65 mm, z czerwonymi paskami (po 5 mm) na jej brzegach.
d) Odznaka za Zasługi dla Łowiectwa wykonana w postaci krążka o średnicy 11,2 mm z tombaku srebrzonego i oksydowanego z wizerunkiem tokującego głuszca i napisem na otoku: „ ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA”. Krążek nałożony jest na trzy wychodzące ze środka stylizowane promienie, pomiędzy którymi znajdują się trzy potrójne gałązki stylizowanej jedliny wykonane w złotym metalu z zieloną emalią. Wymiary odznaki 25,8 x 27 mm.
2. Wzory graficzne odznaczeń, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
3. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie stroju organizacyjnego – według zasad ogólnie przyjętych. Odznaczenia łowieckie zawiesza się po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki i miniatury.
4. Zamiast odznaczeń łowieckich można nosić ich miniaturki lub baretki.
5. Do każdego nadanego odznaczenia wydawana jest legitymacja, w której umieszcza się imię i nazwisko osoby odznaczonej, numer legitymacji oraz datę uzyskania odznaczenia. Kołu łowieckiemu wydaje się dyplom.

§ 6

Brązowy, Srebrny, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej oraz Złom nadaje się członkom Zrzeszenia za zasługi na polu łowiectwa, uwzględniając:
a) wydajną i długotrwałą pracę organizacyjną w organach i innych strukturach PZŁ,
b) osiągnięcia w gospodarce łowieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania populacjami i ochrony zwierzyny,
c) skuteczność działania w zakresie ochrony środowiska,
d) wkład w walkę z kłusownictwem,
e) osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
f) znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego,
g) wzorową postawę etyczną i koleżeńskość,
h) osiągnięcia w zakresie działań na rzecz edukacji i promocji kultury łowieckiej,
i) osiągnięcia szkoleniowe i popularyzację wiedzy łowieckiej.

§ 7

1. Medal św. Huberta nadaje się za szczególne osiągnięcia w zakresie propagowania kultury i sztuki łowieckiej, a w szczególności za:
a) prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
b) osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej.
2. Medal św. Huberta nadawany jest przez Kapitułę co 5 lat w roku jubileuszu PZŁ - począwszy od roku 1993.

§ 8

Odznakę za Zasługi dla Łowiectwa nadaje się osobom i instytucjom spoza Zrzeszenia za upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

§ 9

1. Odznaczenia łowieckie, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt b) nadawane są według ich stopni, poczynając od najniższego, osobom o minimalnym stażu 10 lat członkostwa w PZŁ.
2. Odznaczenie wyższego stopnia może być nadane po upływie co najmniej pięciu lat od daty nadania odznaczenia niższego stopnia.
3. Kapituła może odstąpić od zasad wymienionych w ust. 1 i 2 w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
4. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie Medalu św. Huberta nie ma zastosowania ust. 2.
5. Medal św. Huberta może być nadawany osobom spoza Zrzeszenia.
6. Odznaczenia łowieckie mogą być nadawane pośmiertnie.

§ 10

1. Wnioski o nadanie odznaczenia łowieckiego kierują do Kapituły, Zarząd Główny i zarządy okręgowe PZŁ po uzyskaniu pozytywnej opinii okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich.
2. Koła łowieckie składają wnioski o nadanie odznaczenia za pośrednictwem zarządu okręgowego PZŁ, właściwego dla siedziby koła. Zarząd okręgowy, po sprawdzeniu danych personalnych oraz potwierdzeniu faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku i podjęciu stosownej uchwały, przedstawia go Kapitule Odznaczeń Łowieckich PZŁ.
3. Zarządy okręgowe uprawnione są do składania wniosków na odznaczenia łowieckie z własnej inicjatywy. W przypadku, gdy oznaczenie ma być nadane myśliwemu będącemu członkiem koła łowieckiego, zarządy okręgowe zasięgają uprzednio opinii koła, do którego ten myśliwy należy.
4. W przypadku przynależności myśliwego do wielu kół wymagana jest opinia z każdego koła, do którego myśliwy należy.
5. Wymogi ujęte w punktach 3 i 4 nie dotyczą wniosków składanych przez Zarząd Główny.
6. Wnioski o nadanie odznaczeń łowieckich składane są na formularzach, których wzory stanowią załączniki nr 3-6 Regulaminu.
7. Wnioski archiwizowane są bezterminowo ze względu na przetwarzanie zawartych w nich danych w celach historycznych. Dopuszczalne jest archiwizowanie wniosków w formie elektronicznej.

§ 11

1. Uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia łowieckiego powinno zawierać daty, przytaczać fakty potwierdzające zasadność przyznania odznaczenia.
2. Uzasadnienie wniosku o nadanie kolejnego odznaczenia łowieckiego powinno dotyczyć zasług w okresie od otrzymania ostatniego odznaczenia.
3. Wniosek o odznaczenie osoby, będącej pracownikiem PZŁ wymaga zaopiniowania przez przewodniczącego Zarządu Głównego lub upoważnioną przez niego osobę.
4. Wniosek o przyznanie odznaczenia łowieckiego powinien zawierać pisemną zgodę osoby której dotyczy, na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych PZŁ (RODO).

§ 12

1. Dla ważności uchwał Kapituły niezbędna jest obecność kworum składu Kapituły oraz co najmniej jednego członka Prezydium.
2. Wnioski, o których mowa w § 9 ust. 6 rozpatruje się w pierwszej kolejności. W takim przypadku członkowie Kapituły mogą wyrazić swoje stanowisko w sprawie nadania odznaczenia za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 13

Posiedzenia Kapituły są tajne.

§ 14

Członkowie Kapituły w sprawach przyznania odznaczenia łowieckiego są niezawiśli.
1. Kapituła może:
a) nadać odznaczenie łowieckie zgodnie z wnioskiem,
b) nadać Medal Zasługi Łowieckiej innego stopnia niż wskazany we wniosku po zasięgnięciu opinii wnioskodawcy,
c) zażądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
d) odmówić nadania odznaczenia, powiadamiając o tym wnioskodawcę.
2. Odznaczenie danego rodzaju nadaje się jednokrotnie.
3. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie wymaga uzasadnienia. Decyzję Kapituły doręcza się wnioskodawcy w terminie do 30 dni.

§ 15

Ponowny wniosek dotyczący osoby, co do której zapadła decyzja odmawiająca przyznania odznaczenia łowieckiego, może być złożony nie wcześniej niż po upływie roku od daty odmowy. Kapituła może odstąpić od tej zasady tylko w szczególnie uzasadnionym przypadku.

§ 16

Kapituła przesyła wykaz odznaczonych osób właściwym Zarządom Okręgowym dla celów ewidencyjnych.

§ 17

1. Wydatki związane z działalnością Kapituły oraz koszty odznaczeń łowieckich: Złomu, Medalu św. Huberta i Odznaki za Zasługi dla Łowiectwa są pokrywane z budżetu Zarządu Głównego.
2. Koszty przyznawania pozostałych odznaczeń obciążają budżety zarządów okręgowych.

§ 18

1. Akta i dokumenty Kapituły przechowuje Zarząd Główny.
2. Akta Kapituły obejmują:
a) wnioski o odznaczenia łowieckie wypełnione treścią i opatrzone datą uchwały,
b) protokoły z posiedzeń Kapituły,
c) odpisy, przesłanych do zarządów okręgowych, wykazów osób odznaczonych,
d) komputerową kartotekę odznaczonych zawierającą: imię i nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, aktualny adres zamieszkania, wnioskujący okręg, rok wstąpienia myśliwego do PZŁ, koło wnioskujące o dane odznaczenie, datę uchwały Kapituły oraz numer legitymacji wydanej przez Kapitułę.

§ 19

Kapituła posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 30 mm z godłem PZŁ i napisem w otoku „Kapituła Odznaczeń Łowieckich” oraz pieczątka podłużną.

§ 20

Dekoracji odznaczeniami łowieckimi dokonują w imieniu Polskiego Związku Łowieckiego:
a) Złomem oraz Medalem św. Huberta – Członek Honorowy PZŁ, prezes lub członek Naczelnej Rady Łowieckiej, Łowczy Krajowy lub członek Zarządu Głównego PZŁ, przewodniczący Kapituły lub jej członek. Dekoracji dokonuje się podczas obrad Krajowego Zjazdu Delegatów, posiedzeniu Naczelnej Rady Łowieckiej lub na innym uroczystym zgromadzeniu członków PZŁ.
b) Medalami Zasługi Łowieckiej oraz Odznaką za Zasługi dla Łowiectwa dekoruje jedna z osób wymienionych w pkt. a) oraz łowczy okręgowy lub członek zarządu okręgowego PZŁ na uroczystych posiedzeniach lub innych zgromadzeniach organów PZŁ oraz kół łowieckich.

§ 21

Przy dekoracji odznaczeniami łowieckimi wręcza się legitymację odznaczenia lub dyplom.

§ 22

1. Legitymacje wydawane wraz z odznaczeniami są numerowane, opatrzone napisem Polski Związek Łowiecki, okrągłą pieczątką Kapituły oraz imienną pieczątką i podpisem jej przewodniczącego.
2. Dyplomy podpisuje przewodniczący Kapituły.
3. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji, bądź dyplomu, na wniosek odznaczonego złożony za pośrednictwem właściwego zarządu okręgowego może być wydany ich duplikat.

§ 23

1. Odznaczony traci odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego – pozbawienia praw publicznych oraz skazania za występki wymienione w art. 52 i 53 ustawy Prawo łowieckie.
2. Po pozbawieniu odznaczenia łowieckiego Kapituła czyni odpowiednią adnotację w kartotece, a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie żąda zwrotu odznaczenia oraz legitymacji.

§ 24

1. Zarządy okręgowe PZŁ zobowiązane są prowadzić rejestr odznaczonych z terenu okręgu.

§ 25

1. W przypadku odmowy przyjęcia odznaczenia lub zrzeczenia się przyznanego odznaczenia przez osobę odznaczoną, osoba ta jest zobligowana do niezwłocznego przekazania do wnioskodawcy oświadczenia o odmowie jego przyjęcia oraz gdy odznaczenie zostało już przyznane, zwrotu legitymacji i odznaczenia.
2. Wnioskodawca, po otrzymaniu oświadczenia o odmowie przyjęcia odznaczenia zwraca odznaczenie do Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

Załączniki:
1. Ceremoniał dekorowania odznaczeniami łowieckimi.
2. Wzory odznaczeń łowieckich.
3. Formularz wniosku na odznaczenie członka PZŁ.
4. Formularz wniosku na odznaczenie Koła Łowieckiego.
5. Formularz wniosku na odznaczenie osób i instytucji spoza Zrzeszenia.
6. Załącznik do wniosku – zgoda na przetwarzanie danych (RODO).

Regulamin Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich

Załącznik do uchwały nr 08/2019 Okręgowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 czerwca 2019 roku

§ 1

1. Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich zwana dalej Kapitułą składa się z 5 osób powołanych spośród członków PZŁ przez Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim na czas trwania kadencji
2. Członkowie Kapituły na pierwszym posiedzeniu wybierają przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 2

1. Przewodniczący Kapituły kieruje jej pracami, zwołuje posiedzenia i im przewodniczy, podpisuje korespondencję, protokoły posiedzeń, legitymacje i inne dokumenty wydawane na podstawie uchwał Kapituły.
2. Zastępca przewodniczącego zastępuje go w przypadku jego nieobecności.
3. Sekretarz czuwa nad prawidłowością akt kapituły, referuje wnioski o nadanie odznaczeń, których przewodniczący nie powierzył do zreferowania innym członkom Kapituły, dekretuje wnioski datą i sposobem ich załatwienia, podpisuje wraz z przewodniczącym protokoły posiedzeń oraz wszelkie dokumenty wydane na podstawie formalnych wniosków, które mają być rozpatrzone przez Kapitułę.

§ 3

Siedzibą kapituły jest biuro Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4

1. Ustala się następujące wzory okręgowych odznaczeń łowieckich:
1) Medal „ZA ZASŁUGI DLA PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” ma średnicę 38 mm, po jednej stronie znajdują się wizerunki zwierząt łownych: głowa odyńca, rogacza, zając i stadko kuropatw, po drugiej stronie napis: „Za Zasługi Dla Piotrkowskiego Okręgu Łowieckiego” i gałązka złomu związana wstęgą. Do krawędzi górnej części medalu przymocowane jest kółko, przez które przewleczone jest drugie kółko, do którego przymocowana jest wstążka o szerokości 35 mm i długości 160 mm, o trójkolorowej barwie: 5 mm pasek czerwony, 3,5 mm pasek biały, w środku 18 mm pasek zielony, następnie 3,5 mm pasek biały, 5 mm pasek czerwony. Medal wykonany jest z mosiądzu patynowanego.
2) Odznaka „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” ma średnicę 25 mm. Na tarczy w wieńcu z gałązek świerkowych splecionych u góry znajduje się medalion sarny rogacza. Na gładkim rewersie zamocowana agrafka. Odznaka wykonana z mosiądzu patynowanego.
2. Wzory odznaczeń, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik nr 1 do regulaminu.
3. Odznaczenia łowieckie nosi się po lewej stronie marynarki lub kurtki - według zasad ogólnie przyjętych. W razie zbiegu odznaczeń łowieckich z innymi odznaczeniami, odznaczenia łowieckie nosi się po odznaczeniach państwowych. W tej samej kolejności nosi się baretki.

§ 5

Kapituła przyznaje medal „ZA ZASŁUGI DLA PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” kołom łowieckim oraz myśliwym członkom Polskiego Związku Łowieckiego, natomiast odznakę „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” osobom prawnym i fizycznym, instytucjom, organom rządowym i samorządowym, parafiom, szkołom itp. Przyznawane one będą na wniosek Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim oraz kół łowieckich.

§ 6

Medal „ZA ZASŁUGI DLA PIOTRKOWSKIEGO OKRĘGU ŁOWIECKIEGO” nadaje się za znaczący wkład w działalność przynoszącą korzyści łowiectwu na terenie działania piotrkowskiego okręgu łowieckiego, w szczególności za:
1. wydajną długotrwałą pracę organizacyjną w organach i władzach PZŁ,
2. osobistą inicjatywę organizacyjną i społeczną,
3. osiągnięcia w gospodarce łowieckiej ze szczególnym uwzględnieniem hodowli i ochrony zwierzyny,
4. prace naukowe, dorobek literacki i publicystyczny oraz osiągnięcia w sztuce o tematyce łowieckiej,
5. konkretne rezultaty w zwalczaniu kłusownictwa,
6. osiągnięcia szkoleniowe, popularyzację wiedzy, tradycji i kultury łowieckiej,
7. wybitne osiągnięcia w strzelectwie myśliwskim,
8. znaczące osiągnięcia w hodowli, upowszechnianiu i układaniu psa myśliwskiego,
9. ewidentne rezultaty w ochronie środowiska,

§ 7

1. Podstawą do nadania medalu jest działalność uznana przez Kapitułę za zasługi na polu łowiectwa i postawa etyczna kandydata.
2. Medal może być nadany tylko jeden raz.
3. Medal może być przyznany pośmiertnie.

§ 8

Odznakę „ZASŁUŻONY DLA ŁOWIECTWA PIOTRKOWSKIEGO” nadaje się za popularyzację i upowszechnianie idei łowiectwa w społeczeństwie.

§ 9

Wnioski uchwalone przez walne zgromadzenia kół łowieckich kierowane są do Kapituły za pośrednictwem Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim, który potwierdza prawdziwość danych i faktów przytoczonych w uzasadnieniu wniosku.

§ 10

1. Uzasadnienie wniosku o nadanie medalu lub odznaki powinno być wyczerpujące, oparte na konkretnych faktach - w myśl wskazań §6 i §7 pkt. 1 - powinno zawierać konkretne daty i przykłady.
2. Wnioski o nadanie odznaczeń składane są na formularzach, których wzory stanowią załącznik nr 2, 3 i 4 regulaminu.
3. Wnioski muszą być wypełnione komputerowo.
4. Wniosek o przyznanie odznaczenia łowieckiego powinien zawierać pisemną zgodę osoby której dotyczy, na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych PZŁ (RODO).

§ 11

1. Dla prawomocności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy (+ 1) członków Kapituły, w tym co najmniej jednego członka Prezydium.
2. Uchwały zapadają większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
3. Rozpatrywanie wniosków o nadanie odznaczenia odbywa się w głosowaniu jawnym.

§ 12

Od uchwał Kapituły nie przysługuje odwołanie.

§ 13

Decyzja odmowna Kapituły nie wymaga uzasadnienia.

§ 14

1. Kapituła działa całkowicie według swego uznania i może:
a) nadać medal lub odznakę zgodnie z wnioskiem,
b) żądać od wnioskodawcy uzupełnienia wniosku lub złożenia stosownych wyjaśnień,
c) odroczyć decyzję w sprawie nadania medalu lub odznaki na czas określony,
d) odmówić nadania medalu lub odznaki.
2. Posiedzenia Kapituły odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku.
3. Ponowny wniosek dotyczący kandydata, co do którego zapadła decyzja odmowna, może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie roku od daty jej podjęcia.

§ 15

Dekoracji odznaczeniami dokonują: członek Naczelnej Rady Łowieckiej, członkowie Zarządu Okręgowego lub Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich.

§ 16

Przy dekoracji odznaczeniami łowieckimi wręcza się legitymację lub dyplom.

§ 17

Legitymacje są numerowane opatrzone napisem Okręgowa Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Piotrkowie Trybunalskim oraz pieczątką. Legitymacje i dyplomy podpisuje przewodniczący Okręgowej Kapituły Odznaczeń Łowieckich. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia legitymacji, na wniosek odznaczonego może być wydany duplikat.

§ 18

1. Odznaczony traci odznaczenie w przypadku orzeczenia przez sąd powszechny środka karnego - pozbawienia praw publicznych oraz skazania za występki wymienione w art. 52 i 53 ustawy Prawo łowieckie.
2. Po pozbawieniu odznaczenia łowieckiego Kapituła czyni odpowiednią adnotację w kartotece, a także zawiadamia o tym pozbawionego odznaczenia i równocześnie żąda zwrotu odznaczenia oraz legitymacji.

§ 19

Koszty odznaczeń obciążają budżet Zarządu Okręgowego PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.Załączniki: 1. Wzory odznaczeń łowieckich,
2. Formularz wniosku na odznaczenie członka PZŁ,
3. Formularz wniosku na odznaczenie koła łowieckiego,
4. Formularz wniosku na odznaczenie osób i instytucji spoza Zrzeszenia,
5. Załącznik do wniosku - zgoda na przetwarzanie danych (RODO).Copyright © 2009-2021 piotrkow.pzlow.pl